АВТОРСЬКА ТЕХНОЛОГІЯ

ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ

Ефективність моєї роботи, як класного керівника і вчителя точних наук, полягає у вмінні поєднувати важливі структурні елементи: основні принципи, підходи, цілі, форми, засоби, методи, а також вміти їх оптимально удосконалювати враховуючи індивідуальні особливості учнів. Основний підхід у роботі це вміння об’єднати весь багаж знань в одну технологію, яка є фактором розвитку особистості учня.

Авторська технологія стратегія творчого розвитку учнів поєднала педагогічну технологію ситуацію успіху з інноваційними технологіями навчання.

Технологія ґрунтується на трьох заповідях:

Перша заповідь навчання – навчити учнів практично використовувати набуті знання у повсякденному житті.
Друга заповідь виховання – опираючись на власну систему цінностей дітей допомогти їм соціально комунікувати для досягнення єдиного результату.
Третя заповідь розвитку – навчити учнів цілеспрямовано реалізовувати власний потенціал в сучасних умовах і вміння боротися з життєвими труднощами.

У здійсненні цих трьох заповідей підтверджується закономірність єдності навчання, виховання й розвитку учнів.

Детально розглянемо суть пед. технології та основні її характеристики.

Термін «технологія» походить від грецького Techneмистецтво, і logosнаука, вчення. Тобто «технологія» – це наука про майстерність, мистецтво здійснювати виробничий процес.

Педагогічна технологія – один із спеціальних напрямків педагогічної науки (прикладна педагогіка), покликаний забезпечити досягнення певних завдань, підвищувати ефективність навчально-виховного рівня, гарантувати його високий рівень.

Таким чином, організація різних видів педагогічної діяльності передбачає використання варіативних технологій на рівні творчості та майстерності.

Технологія відрізняється від методик своєю відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо талановитий учитель, якщо здатні діти, гарні батьки...). У технологіях більш представлені процесуальний, кількісний і розрахункований компоненти, у методиках - цільова, змістовна, якісна і варіативно-орієнтована сторони. У цьому контексті стійкість показників навчально-виховного процесу доцільно розглядати як характерологічну якість саме технології. Основою функціонування будь-якої технології є мета як основа управління навчально-виховним процесом.

У авторській технології інтегровані методи різних груп, утворюючи неординарні (універсальні) методи навчання, які забезпечують оптимальні шляхи досягнення навчальної мети.

Якщо ж говорити про прийоми навчання то це окремі операції, розумові чи практичні дії вчителя або учнів, які розкривають або доповнюють спосіб засвоєння матеріалу, що виражає конкретний метод.

Методи навчання не тільки спрямовані на передачу та сприймання знань, умінь і навичок, а й мають значно ширший діапазон дій, який виражається у функціях навчального процесу: освітній, виховній, розвивальній.

Технологія стратегія творчого розвитку учнів відображає процес розробки і реалізації в освітній установі педагогічного проекту, який: відображає певну систему педагогічних поглядів; спрямований на досягнення конкретної освітньої мети; визначає зразок професійно-педагогічної діяльності щодо його реалізації; зразок професійно-педагогічної діяльності, закладений у педагогічній технології, виконуючи нормативну функцію, дає можливість педагогу в процесі реалізації мети створювати за зразком нові утворення при оптимальності ресурсів і зусиль усіх учасників педагогічної взаємодії; відтворення і стійкість педагогічної технології в інших педагогічних системах забезпечується зверненням педагога до фундаментальних норм діяльності щодо проектування і реалізації педагогічної технології; якість відтворення педагогічної технології залежить від рівня педагогічної майстерності педагога: гуманістична сутність педагогічної технології визначається спрямованістю на задоволення як потреб, інтересів і можливостей до навчання учня, так і вимог суспільства щодо соціалізації, особистісного і професійного розвитку і саморозвитку людини.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Сисоєва С. О. Педагогічні технології: коротка характеристика сутнісних ознак / С. О. Сисоєва. // Педагогіка. – 2006. – С. 127–131.
2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій /Автор-укладач Н.П.Наволокова. -Х.: Вид. група “Основа”, 2011.

Немає коментарів:

Дописати коментар